Executive Committee Members

1 Bijay Kumar Executive Member
2 Namesh Chaurasia "
3 Raghavendra Temkar "
4 Mitali Chattopadhay "
5 Kyamelia Pratihar "
6 Arup Palit "
7 M L Kabir "
8 B R Ramakumar "
9 Shibsankar Pratihar "
10 Gurudas Lotlikar "
11 Sanjay Mishra "
12 Vikas Pandey "
13 Raghubir Singh "
14 Hj Ahmad  "
15 Smruti Mohanty "
16 Hrideshwer Singh "
17 Manoj Pant "
18 Shirshendu Banerji "
19 Jaideep Menon "
20 Abhijit Joshi "
21 D Pratihar Founder Executive